Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat

Felhasználási nyilatkozat

Bevezető

Jelen Felhasználási nyilatkozat az ARTIQ (http://artiq.hu) honlapra (továbbiakban Portál), annak használatára, a Portál adatgyűjtési és kezelési módjára vonatkozó alapelveket tartalmazza.

A honlap, azaz a Portál tulajdonosa ARTIQ Kreatív Stúdió Kft. (brand név: ARTIQ; Cégjegyzék szám: 01-09-183875, továbbiakban Tulajdonos).

Tisztelt Látogató!

A Portál megtekintésével jelen nyilatkozatot tudomásul veszi és elfogadja.

A Tulajdonos a Látogatójának javasolja, hogy jelen nyilatkozatot olvassa el, és amennyiben a leírtakkal nem ért egyet, kéri navigáljon el a Portálról.

1. Szerzői jogok kérdése

A Portál és annak tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerint védelem alatt áll, a Portálon található tartalom az ARTIQ Kreatív Stúdió Kft. tulajdonát képezi. Ennek megfelelően a Portál, illetve annak tartalma Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel. Ez alól kivételt képeznek a külső tartalomból (3. személytől, mint forrástól) származó képek, amelyekre vonatkozó szerzői illetve felhasználási jogok kezelését az adott forrás határozza meg.

2. Portál használata, módosítása, rendelkezésre állása

• Látogató elfogadja, hogy a Portált a törvényes keretek közt, rendeltetésszerűen köteles használni.
• A Portál használatából származó bármilyen kárért, így a látogatói generált tartalmakért a Tulajdonos nem vállal felelősséget.
• Tulajdonos rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, az IP-címet, szolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.
• A Portál tartalmazhat olyan linket és/vagy funkciót, amely más honlapokra navigálnak. Ezen oldalak semminemű tartalmáért (ideértve az adatvédelmet is) Tulajdonos nem vállal felelősséget.
• Tulajdonos minden tőle telhetőt elkövet azért, hogy weboldalon lévő adatok és információk pontosak legyenek. Az esetleges pontatlan adatközlésekből eredő kárért felelősséget nem vállal.
• Tulajdonos – a weboldal előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát is beleértve – minden jogot fenntart.
• Tulajdonos mindennemű változás – ide értve az esetleges szünetelést és megszűntetést is – jogát fenntartja.
• Tulajdonos nem garantálja a Portál hibamentességét és állandó 100%-os közzétételi (rendelkezésre állási) állapotát.

3. Felhasználási nyilatkozat módosítása

Tulajdonosnak jogában áll jelen alapelveket módosítania, de nem módosíthatja úgy, hogy a tartalom eltérjen az eredetileg meghatározott céloktól, elvektől és a hatályos jogszabályoktól. Tulajdonos köszönettel fogadja a véleményeket a info@artiq.hu e-mail címen.

4. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Látogatónak a Portál használata során kérdése, problémája van, illetve jelen nyilatkozat kapcsán van kérdése, az Impresszumban meghatározott elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba Tulajdonossal..

 

 Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezető


Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az ARTIQ Kreatív Stúdió Kft.,  2011. évi CXII. törvény  68 p. 6. bekezdése alapján (továbbiakban Adatkezelő) által menedzselt ARTIQ (http://artiq.hu) kulturális portál (továbbiakban Portál) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket tartalmazza.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát. Tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Egyúttal ennek is megfelelően Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatnak, a felhasználási nyilatkozatnak, illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1. Adatkezelő adatvédelmi politikájának jogszabályi háttere és célja

Adatkezelő Látogatói információs önrendelkezési jogait biztosítja, a felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
• A Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségre
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Jelen dokumentum eleget tesz továbbá: az Online PrivacyAlliance ajánlásaival harmonizálva a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, megőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak is.
A Portál nem gyűjti gyermekek személyes adatait.

2. Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

2.a. Általános információk, előírások Adatkezelőre vonatkozóan

• Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Hozzájárulást jelent a hírlevélre történő feliratkozás, amelynek alkalmával személyes adatokat is meg kell adnia az egyénnek.

• Különleges adatra vonatkozó adatkezelést az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő személyes adatot kizárólag olyan módon gyűjt, hogy az Érintett személy számára az adatgyűjtési szándék egyértelmű és kifejezett legyen. Adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozás valamint regisztráció során személyes adatokat kér Érintett személytől. Adatkezelő feltünteti a feliratkozás és a regisztráció során, hogy mely adatokat kell Érintett személynek “kötelező” jelleggel megadnia.

• Az Adatkezelő bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az Érintett személy előzetes kifejezett kérésére, illetve hozzájárulásával küld meg részére, és folyamatosan biztosítja mindezen kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének, lemondásának lehetőségét. A hírlevélről a levelekben található módon lehet leiratkozni.

• Adatkezelő a hírlevél feliratkozásokból származó adatbázis mellett más adatbázisokra is támaszkodhat, amelyeket – kötelességének egyúttal megfelelően – megnevez a kiküldött hírlevélben, egyúttal tájékoztatásul a címzett, mint önkéntes hozzájáruló számára.

• Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség Adatkezelő alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

• Adatkezelő által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:  a) a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,  b) a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,  c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

• Adatkezelő köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében, és erre köteleznie kell jelen projektbe bevont Partnereit is.
• Adatkezelő szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért Adatkezelő nem vállal felelősséget.

3.b. Adatkezelés célja, jogalapja, egyéb információk

• Adatkezelő: ARTIQ Kreatív Stúdió Kft.
• Adatkezelés célja: Hírlevél regisztráció, később az adatok ellenőrzése, statisztikai kiértékelés, promóciós tevékenység.
• Adatkezelés jogalapja: Érintett személy önkéntes hozzájárulása.
• A kezelt adatok köre: A Portálon meghatározottak szerint, azaz E-mail cím, Teljes név, Születési idő, Nem, valamint egyéb, szonda jellegű kérdések a Portál kapcsán, ez utóbbi opcionális és nem tartozik a személyes adatok körébe.
• Adatkezelés időtartama, adatok törlési határideje: Az adatkezelő cég jogutód nélküli megszűnése.
• Feldolgozás: gépi.
• Nyilvánosságra hozatal: Amennyiben a hírlevél valamilyen saját nyereményjátékhoz van kötve, úgy az esemény nyerteseinek közzététele a Portálon.
• Felhasznált adatbázis: ARTIQ Portál regisztrált felhasználóinak adatbázisa.

3.c. Tárolás módja, biztonság

A Portál Adatkezelő által bérelt tárhelyen található. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz, hogy a kezelt adat:
• Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
• Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
• Változatlansága igazolható (adatintegritás)
• A jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személy(ek) férhetnek hozzá.

4. Egyéb rendelkezések

• A honlap látogatók adatainak rögzítése: A Portál látogatása során Adatkezelő a működés ellenőrzése, valamint a visszaélések  megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói web-statisztika adatokat, így az időpontot és dátumot, az IP-címet, szolgáltató nevét, az országot, a látogatott aloldalakat, és további automatikusan kinyerhető böngészési adatokat.
• Adattovábbítás: Adatkezelő az Érintett Személyek adatait kizárólag kifejezett hozzájárulásuk megadása, vagy a törvény kötelező rendelkezése esetén továbbítja. Amennyiben az arra hatáskörrel rendelkező hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Az Érintett Személy által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő – az érintett külön hozzájárulása nélkül – nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
• Adatvédelmi nyilatkozat változtatásának joga: Adatkezelő fenntartja jelen dokumentációra vonatkozóan a mindenkori változtatás jogát. A változásokról megfelelő időben értesíti a portál Látogatóját.
• Jogorvoslati lehetőségek, érintett személyek jogai: Érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Adatkezelő nem vállal felelősséget Érintett személy által megadott adatok valódiságáért. Az Adatkezelő mentesül bárminemű felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1-475-7186, 06-1-475-7100
Telefax: 06-1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu